اساسنامه هيئت كوهنوردي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

هيئت كوهنوردي شامل مجموعه اي از دانشگاهيان علاقمند به ورزش كوهنوردي مي باشد كه تحت نظر رئيس كميته ورزش كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند فعاليت مي كنند. 

اهداف: 

·        شناساندن هيئت كوهنوردي و فعاليتهاي آن به كليه كاركنان و اعضاي هيئت علمي و علاقمندان به ورزش كوهنوردي

·        تلاش در جهت همگاني كردن ورزش كوهنوردي

·        شناسايي افراد با استعداد در زمينه ورزش كوهنوردي و حمايت از آنها در جهت پيشرفت

·        افزايش سطح دانش فني اعضاء و شركت كنندگان با برگزاري كلاسهاي آموزشي و اردوهاي فني

ساختار: 

رئيس هيئت: يكي از مربيان يا پيشكسوتان كوهنوردي دانشگاه كه از طريق انتخابات مجمع عمومي هيئت كوهنوردي دانشگاه انتخاب و با تأييد رئيس كميته ورزش به عنوان رئيس هيئت به مدت دو سال تعيين مي شود. 

دبير هيئت: يكي از اعضاء فعال هيئت كوهنوردي كه جهت هماهنگي فعاليتهاي اجرايي از سوي رئيس هيئت به كميته ورزش معرفي و به مدت يكسال به عنوان دبير هيئت تعيين مي شود. دبير مسئوليت برگزاري جلسات، ايجاد نظم در كارها، نظارت بر امور مالي، اداري، اموال و صندوق پس انداز هيئت، تلاش جهت ارتقاء سطح كيفي و كمي برنامه ها، هماهنگي بين كميته هاي مختلف و امور انضباطي گروه را بر عهده دارد. تهيه و خريد كليه در خواستهاي هيئت از جمله وسيله نقليه، تجهيزات و ... با نظارت و پيگيري دبير انجام مي شود.

كميته ها: كميته ها و كارگروه هاي تخصصي بر حسب نياز متناسب با اهداف هيئت تشكيل مي شوند. مسئولين كميته ها از بين اعضاي فعال هيئت، توسط دبير به رئيس هيئت معرفي و به مدت يك سال به عنوان مسئول كميته تعيين مي شوند. كميته هاي هيئت كوهنوردي دانشگاه به شرح ذيل مي باشند:

·        كميته كوهنوردي و فني

o       تلاش براي اجراي برنامه هاي كوهنوردي

o       تلاش براي ارتقاي سطح كمي و كيفي برنامه ها

o       پيشنهاد سرپرست، مسئول فني، راهنما براي برنامه ها

·        كميته مالي و تداركات

·        كميته آموزش و توسعه ورزش كوهنوردي

·        كميته روابط عمومي و تبليغات

o       انجام امور تبليغاتي براي كليه برنامه ها

o       تهيه بروشور كوهنوردي و پيگيري مستندسازي گزارشهاي برنامه هاي گروه

o       معرفي هيئت كوهنوردي براي كليه دانشگاهيان

o       ايجاد ارتباط با گروههاي كوهنوردي ديگر

o       اجراي نمايشگاه عكس، تجهيزات كوهنوردي و ...

o       هماهنگي امور عكاسي و فيلم برداري و تهيه آرشيو مستندات

·        كميته آموزش و توسعه ورزش كوهنوردي

·        كميته بانوان 

اعضاي فعال: عضو فعال به فردي گفته مي شود كه داراي حداقل يكي از شرايط زير باشد:

·        اعضاي فعال كميته ها و سرپرست برنامه ها

·        اعضايي كه در طول سال حداقل در ده برنامه تخصصي بجز برنامه هاي عمومي و گلگشت ها شركت داشته اند

·        ساير افراد با نظر رئيس هيئت

هيئت رئيسه هيئت كوهنوردي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند شامل رئيس هيئت، دبير هيئت و مسئولين كميته ها مي باشد.

برنامه ريزي:  

·        برنامه ريزي هيئت كوهنوردي با همكاري كميته هاي مختلف به صورت 6 ماهه توسط هيئت رئيسه انجام مي شود.

·        برنامه ها و درخواست هاي هيئت  به اطلاع كميته ورزش كاركنان دانشگاه مي رسد.

·        برنامه هاي مورد نظر كميته ها و كارگروه ها بايد توسط مسئولين مربوطه پيشنهاد و بعد از تاييد هيئت رئيسه به اطلاع علاقه مندان برسد.

عضويت در هيئت كوهنوردي: 

·        كاركنان، اعضاي هيئت علمي و بازنشستگان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

·        عدم سوء سابقه اخلاقي و انضباطي

·        داشتن كارت بيمه ورزشي

·        رعايت كليه قوانين و مقررات دانشگاه و هيئت كوهنوردي

·        كليه اعضاء بايد فرم ثبت نام و درخواست عضويت هيئت كوهنوردي را تكميل نمايند.

سرپرست برنامه هاي كوهنوردي:  

سرپرست هر برنامه توسط دبير با هماهنگي مسئولين كميته هاي مربوطه تعيين مي شود. مسئوليت اجراي برنامه كاملا برعهده سرپرست مي باشد و لازم است در خصوص موارد ذيل اقدام نمايد:

·        هماهنگي با راهنما و مسئول فني قبل از برنامه و بدست آوردن اطلاعات لازم و كافي از برنامه

·        ارائه اطلاعات لازم براي شركت كنندگان در جلسه توجيهي

·        همكاري با دبير هيئت جهت ثبت نام و ساير كارهاي اجرايي برنامه

·        انتخاب اعضاء براي شركت در برنامه

·        اخذ تصميمات لازم با توجه به تجهيزات گروهي و فردي، شرايط آب و هوايي، توانايي هاي فردي اعضاء و منطقه مورد نظر

·        مشورت با راهنما و مسئول فني در طول برنامه

·        برگزاري جلسه معارفه ابتداي برنامه و جلسه انتقاد و پيشنهاد در انتهاي برنامه

·        ارائه گزارش اجراي برنامه به دبير هيئت

·        گزارش مسائل و مشكلات مربوط به اعضاء شركت كننده جهت تشويق و تنبيه

 * انصراف از سرپرستي حداقل يك هفته قبل از برنامه بايد اعلام شود.

* سرپرست برنامه مختار است با ارائه دلايل منطقي از حضور برخي افراد در برنامه جلوگيري كند.

* براي اجراي نظم و عدم ايجاد قانون شكني در طول برنامه سرپرست مي تواند جريمه هايي را براي افراد قائل شود.

* يكي از وظايف سرپرست در صعودهاي ورزشي يا برنامه هاي تخصصي و فني برگزاري جلسه توجيهي است. اين جلسه بايد قبل از هر برنامه با حضور سرپرست برنامه و يا فردي به نمايندگي از ايشان برگزار شود و حضور كليه شركت كنندگان در اين جلسه الزامي است. در اين جلسه موارد ذيل مطرح مي شود:

·        زمان بندي برنامه: زمان رفت و برگشت و زمان بندي برنامه، زمان بندي جهت اقامه نماز، صرف غذا و استراحت

·        شرح مختصري از محل اجراي برنامه طبق اطلاعات راهنما

·        ارائه ليست لوازم و تجهيزات و پوشاك مناسب طبق نظر مسئول فني

·        تقسيم كارهاي گروهي و تداركات قبل از برنامه

·        ذكر قوانين و مقررات دانشگاه و هيئت كوهنوردي و وظايف سرپرست به اعضاء جديد

·        اخذ رضايت نامه شخصي از شركت كنندگان برنامه

* تغيير در زمان يا مكان هر برنامه با توجه به نظر هيئت رئيسه و سرپرست برنامه انجام مي شود.

 وظايف و امور مربوط به اعضا و شركت كنندگان:  

·        حضور در جلسه توجيهي

·        رعايت كليه موارد ذكر شده در جلسه توجيهي

·        انجام وظايف محوله كه توسط سرپرست تعيين مي شود.

·        اطاعت مطلق از سرپرستي

·        رعايت نظم و انظباط گروهي و فردي

·        حفظ روحيه همكاري و ورزشي در طول برنامه به ويژه در شرايط سخت

·        ارائه انتقادات و پيشنهادات مربوط به هر برنامه

كليه اعضاي گروه كوهنوردي دانشگاه (سرپرستان و شركت كنندگان) بخصوص كساني كه در برنامه هاي مربوط به ورزش كوهنوردي به طور فعال شركت مي كنند موظف به داشتن كارت بيمه ورزشي هستند، در غير اينصورت سرپرست برنامه اجازه شركت در برنامه را به شخص فاقد كارت بيمه ورزشي به هيچ عنوان نبايد بدهد.

هزينه وسيله نقليه بعضي از تداركات به طور معمول از طرف كميته ورزش كاركنان تامين مي شود و ساير هزينه ها در پايان برنامه توسط سرپرست بين كليه شركت كنندگان تقسيم مي شود (به جز راهنماي برنامه، در صورتيكه از اعضاي گروه نباشد)

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/27
تعداد بازدید:
5012
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal